Σάββατο, Οκτωβρίου 08, 2016

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με Πρόεδρο τον Κυριάκο Παπαδόπουλο!

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Θέμα 1ο:    Εξέταση πρακτικού ένστασης του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016-2017» (Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).
Θέμα 2ο :   Μερική κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016 (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).
Θέμα 3ο :   Έγκριση κατακύρωσης εν μέρει του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες  «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» και κήρυξη ως άγονου ή μη των υπόλοιπων ομάδων (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).
Θέμα 4ο :   Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).        
Θέμα 5ο :   Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ (Εισηγητής: Ευστράτιος Κυμπαρίδης).
Θέμα 6ο :   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ (Εισηγητής: Ευστράτιος Κυμπαρίδης).
Θέμα 7ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Γεώργιος Γουναρίδης).
Θέμα 8ο:    Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την  επέκταση ΦΟΠ (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).
Θέμα 9ο:    Μερική ανάκληση δέσμευσης των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).
Θέμα 10ο : Κήρυξη πλειοδότη ως έκπτωτου λόγω μη υπογραφής σύμβασης μίσθωσης (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 11ο: Κατάρτιση όρων για το κατάστημα 33Α στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)
Θέμα 12ο : Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).
Θέμα 13ο:  Καθορισμός του συντελεστή καθαριότητας για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά).
Θέμα 14:   Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)
Θέμα 15ο:  Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2017 (Εισηγητής : Στυλιανή  Μόσχου).
Θέμα 16ο : Καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 17:   Καθορισμός του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 18ο:  Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 19ο : Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 20ο:  Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο και πλανόδιο) (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 21ο :Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2016 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 22ο : Καθορισμός του ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 23ο :Καθορισμός του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).
Θέμα 24ο :Καθορισμός του τέλους αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).
Θέμα 25ο : Επιβολή δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια :Σιμέλα Σαρροπούλου).
Θέμα 26ο:  Επιβολή δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).
Θέμα 27ο:  Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2017 και του ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ) και εισήγηση του προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής).
Θέμα 28ο : Εξουσιοδότηση για άσκηση αίτησης αναστολής προσφυγή και παράσταση κατά τη συζήτηση τους ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »