Σάββατο, Μαΐου 06, 2017

Την Τρίτη 9 Μαΐου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης


Την Τρίτη 9 Μαΐου και ώρα 14:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εισηγητική έκθεση, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 1ου Τριμήνου Οικονομικού Έτους 2017 (Εισηγήτρια: Μαρία Σπανού).
Θέμα 2ο: Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «Προμήθεια Δενδρυλλίων –φυτών έτους 2017 (Εισηγητής :Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ (Εισηγητής: Αθανάσιος Βαρελτζίδης).
Θέμα 4ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017 (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).
Θέμα 5ο : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης και λιπαντικών έτους 2017»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).
Θέμα 6ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2017» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).
Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσίας για τον συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από την σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντη αυτής, έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).
Θέμα 8ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του κοινόχρηστου χώρου έκτασης 50,00τ.μ. στην Πλατεία Δημοκρατίας (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).
Θέμα 9ο: Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).
Θέμα 10ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή δαπανών στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Εισηγήτρια: Όλγα Θεραπίδου).
Θέμα 11ο: Απόδοση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)
Θέμα 12ο: Εισήγηση για τροποποίηση των 290/2016 και 292/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που αφορούν την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017 και του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Μαρία Σπάνου)
Θέμα 13ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).
Θέμα 14ο: Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης για την αντίκρουση της αγωγής του Ι. Τ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης προκειμένου στη συνέχεια να ορισθεί δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως ισχύουν από 01-01-2016 (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Σ. Ν. από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης –κατ΄ άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου)
Θέμα 16ο: Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη του δεσμευμένου ποσού στο Τ.Π.Δ. υπέρ του Δήμου Ξάνθης από την καταδίκη των εταιριών energa και Hellas Rower μετά την έκδοση των με αριθμών 534/2017 και 1115/2017 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και κατάθεση αγωγής αποζημίωσης καθώς και αίτησης για συντηρητική κατάσχεση (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).
Θέμα 17ο: Εξέταση ένστασης κατά του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου»(Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »