Σάββατο, Ιουνίου 24, 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: Συνεδριάζει την Τρίτη 26/6 και για το Δημοτικό ραδιόφωνο του κυρίου Δημαρχόπουλου...


     Την ερχόμενη Τρίτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα παρακάτω 24 θέματα ημερήσιας διάταξης:
01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΊ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
06ο ΘΕΜΑ: Έκδοση άδειας κυκλοφορίας υπηρεσιακού οχήματος & εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των με αριθμών πρωτ. 24796/16-6-2017, 24969/16-6-2017, 25749/22-6-2017, 25741/22-6-2017, 24791/16-6-0217 εισηγήσεων σχετικά με τις χορηγήσεις έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
08ο ΘΕΜΑ: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
09ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
11ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
12ο ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2017 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
13ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη Μαθητείας και Μαθητείας Ι.Ε.Κ.) με τους οποίους ο Δήμος Ξάνθης θα συνάψει Σύμβαση Μαθητείας, σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
14ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης για το κατάστημα 30 στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
15ο ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κιουταχείας 26Β (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
16ο ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 271 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 54/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών στην ξύλινη πέργκολα σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βας. Κων/νου 86 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των με αριθμών πρωτ.25807/21-6-2017, 22644/1-6-2017, 25955/22-7-2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
19ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 54/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 17/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφιση Ισολογισμού 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 18/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
22ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 19/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί απολογισμού επιχειρησιακού 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
23ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 22/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
24ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »