Δευτέρα, Ιουλίου 10, 2017

Με 10 θέματα συνεδριάζει το μεσημέρι της Τετάρτης η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, ποιά είναι τα θέματα

Την 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
01ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδών & ΚΧ Δήμου Ξάνθης» και έγκριση της προκήρυξης (περίληψης) διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής προσφοράς (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά).
02ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» και έγκριση της προκήρυξης (περίληψης) διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής προσφοράς (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά).
03ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του του πύργου του ρολογιού Ξάνθης και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» και έγκριση της προκήρυξης (περίληψης) διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής προσφοράς (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά).
04ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24 του Ν4479/2017 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού).
05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (εισηγήτρια Ευαγγελία Ρεκάρη).
06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα).
07ο ΘΕΜΑ : Ολική ανάκληση δεσμεύσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα).
08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής Πλάτωνας Χατζηδημητρίου).
09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).
10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την ηλεκτροδότηση δύο τριφασικών κιβωτίων ηλεκτρικής παροχής (πίλλαρ) (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »