Τετάρτη, Ιουνίου 13, 2018

ΜΕ CODA PROJECT και ΑΣΜΙΚ Ο Μουσικός Ιούλης (20 και 21) στο θεατράκι!

Συνεδρίασε χθες το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ομόφωνα πέρασαν όλα τα θέματα, απών και πάλι ο αδιάφορος Μιχάλης Ρεκάρης!Παρασκευή 22 Ιουνίου η συναυλία της Αλεξίας Γκιρτζίκη με την ορχήστρα του Μίκυ Θεοδωράκη.

Με CODA PROJECT (το Σάββατο 21 Ιουλίου) και ΑΣΜΙΚ-Αντώνη Μουσαδέ (Παρασκευή 20 Ιουλίου), θα γίνει φέτος ο Μουσικός Ιούλης που ξεκίνησε από την αυλή της Καπναποθήκης για να καταλήξει στο θεατράκι της πλατείας!
Δηλαδή φέτος δεν θα έχουμε συναυλία του Δημήτρη Πετρόπουλου και της καλλιτεχνικής του ομάδας (σ.σ. Μετακινούνται στις Γιορτές Παλιάς Πόλης), ενώ οι Coda Project που κατάγονται από την Ξάνθη δεν θα έρθουν μόνοι τους, αλλά θα έχουν αυτήν την φορά και την ορχήστρα τους που αποτελείται από 4-5 μουσικούς.
Τα παραπάνω αποφασίστηκαν χθες στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τις αποφάσεις μάλιστα της ημερήσιας διάταξης να περνάνε όλες ομόφωνα.
Αναλυτικότερα: Απουσία του μόνιμα…απόντα δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης (Κοινωνία Δημοτών) Μιχάλη Ρεκάρη, συνεδρίασε χθες το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού και αποφάσισε τα παρακάτω: 
1. Θέμα 1ο : Να μην ασκηθεί αναίρεση  κατά της υπ άριθμ.382/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης».
Θέμα 2ο : Να επιστραφούν στο Δήμοι οι Κεραμικοί Φούρνοι.
Θέμα 3ο : Εγκρίθηκαν οι απολογιστικοί πίνακες εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017.
Θέμα 4ο : Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός επιχειρησιακού σχεδίου έτους 2017» με εισηγήτρια την Ιωάννα Καρολίδου, Διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Θέμα 5ο : Να παραχωρηθεί δωρεάν στον σύλλογο «Ανατολικά του Νέστου» το καλοκαιρινό Δημοτικό Αμφιθέατρο της «Ξανθίππης» για την θεατρική παράδοση που θα δοθεί εκεί στις 26 Ιουλίου, αφού ο Δήμος Ξάνθης είναι συνδιοργανωτής.
Θέμα 6ο : Εγκρίθηκε το 2ήμερο του Μουσικού Ιουλίου 2018 στο μικρό θεατράκι της πλατείας ως εξής:
Παρασκευή 20 Ιουλίου συναυλία των ΑΣΜΙΚ-Μουσαδέ-Χάρης Ξυλάς (σαξόφωνο) με κόστους 1.000 ευρώ με ΦΠΑ.
Σάββατο 21 Ιουλίου συναυλία των CODA PROJECT που συνοδεύονται από 6 μουσικούς κόστους 1.500 ευρώ με ΦΠΑ.
Θέμα 7ο : Θα προσληφθούν 8 άτομα ως εποχιακοί με δίμηνες συμβάσειςγ ια τις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2018.
Όλα τα υπόλοιπα θέματα ήταν υπηρεσιακά και πέρασαν ομόφωνα.

ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Επισημαίνεται ότι τέλη Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης θα δοθεί συναυλία της Ορχήστρας του Μίκη Θεοδωράκη που διοργανώνει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλεξία Γκιρτζίκη με τραγουδιστές  τους Γεράσιμο Ανδρεάτο και Κλεονίκη Δεμίρη. Το κόστος της συναυλίας είναι 17.000 ευρώ και η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο.
Το κόστος θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Ξάνθης.
Ιδού τι αναφέρει και η σχετική απόφαση του Δήμου Ξάνθης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - Α/Α 341
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως ισχύει
β. Ν.4412/2016
γ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ2/100018/0026/30-12-2016)
2. Την με αριθμ. 380/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης σε αυτόν συγκεκριμένης αρμοδιότητας (άρθρο 87 παρ. 1 & 3 Ν. 3463/06 και άρθρο 59 παρ. 1, 2, 6 & 7 Ν. 3852/10)
3. Το υπ΄αριθμ. 12853/02-05-2018 τεκμηριωμένο αίτημα του "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ". Περί της αναγκαιότητας "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ""
4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (17.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2018 για την
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"

Κωδικός

Εγκεκριμμένος Π/Υ

Διατεθέντα


Αιτιολογία

Διαμορφωμένος

Διά της παρούσης

Υπόλοιπο

00.6434 - Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

10.000,00
46.000,00

0,00
17.000,00

29.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:                  17.000,00


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού
ύψους δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (17.000,00 €) είναι εντός του
διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης των λογαριασμών:
00.6434
σύμφωνα με τα υπόλοιπα του παραπάνω πίνακα και β) η συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 341 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με AA Βεβ:305
Ο Προϊστ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »