Τρίτη, Ιουλίου 03, 2018

Συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Ιουλίου (12.00) η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ. Συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Ιουλίου και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα παρακάτω 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
 1. Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση 2ου μέρους πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση τμημάτων της επαρχιακής οδού Νο 1 Δράμας-Αμφίπολης εντός οικισμού Κουδουνιών»
 3. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας, έγκριση δαπάνης παρελθόντων οικονομικών ετών (έτους 2017) και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 4. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στον κόμβο προς θέση Τιμάρι της 6ης επαρχιακής οδού (προς αεροδρόμιο)» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 40.000,00 ευρώ
 5. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σκάλας Ραχωνίου επί της Ε.Ο. Λιμένα-Πρίνου νήσου Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 30.000,00 ευρώ
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης ποσών των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν
 7. Έγκριση του 1ου πρακτικού σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του ανοικτού δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια (και τοποθέτηση) δεκατεσσάρων κλιματιστικών μηχανημάτων (CPV 4251002200-0) σε υπηρεσίες της Π.Ε. Ξάνθης συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 10.000,00 ευρώ
 8. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Νεάρχου Ανδρέας – Νεάρχου Φοινίκη Ο.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 9. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Αϊτέν Δράμαλη κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κατά της με αριθμό 26/2016 απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 10. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ρεμάτων και καναλιών και κατασκευή τεχνικών σε περιοχές της Π.Ε. Ξάνθης» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ
 11. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 12. Έγκριση για υποβολή αιτήματος της Π.Ε. Έβρου στο Μ.Τ.Π.Υ. για ρύθμιση καταλογισθείσας οφειλής
 13. Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου «Κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων νέου "Ιωακειμείου" Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως»
 14. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» CPV 34993000-4 (φωτιστικά οδών) προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 300.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
 15. Έγκριση επείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων με απευθείας ανάθεση λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης του νομού Έβρου, για όλα τα μηχανήματα-φορτηγά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου
 16. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Θρακών Κομοτηνής της εκδήλωσης με τίτλο "Σεργιάνι στην Παράδοση"» στις 16 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής
 18. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»
 19. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Δαπάνες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρών Έβρου στο νομό Έβρου» υποέργο «Αποκατάσταση της έμφραξης του ποταμού Έβρου» αναδόχου «Γραμματικόπουλος Α.Τ.Ε.»
 20. Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Στοιχειώδης συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2017-2018» προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ
 21. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο «Συντήρηση-βελτίωση βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 967.741,94 ευρώ
 22. Έγκριση πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών - κατακύρωσης σύμβασης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου (Π.Κ. 9931537) - Συνέχιση του έργου 1999ΕΠ03130016» υποέργο «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου – β' φάση» προϋπολογισμού 999.758,06 ευρώ
 23. Έγκριση του πρακτικού Ι (αποσφράγιση προσφορών για την επιλογή αναδόχου) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων» υποέργο «Αποκατάσταση παραμορφώσεων-καθιζήσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Ροδόπης»
 24. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »