Πέμπτη, Αυγούστου 02, 2018

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης Καραμπίνη κατά Γαβρόγλου, τι αναφέρει η απόφαση

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Αριθμός απόφασης 1398/2018) ΤΜΗΜΑ Γ ́συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση , με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλοι, Ι. Παπαγιάννης, Ε. Μελισσαρίδης, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Α. Γεωργακόπουλος.
Για να δικάσει την από 7 Μαρτίου 2018 αίτηση ακύρωσης του Αθανασίου Καραμπίνη του Ιωάννη κατά των:
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επεδίωκε να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθμ. Φ.140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5.3.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αποχή καθηκόντων του πρύτανη του ΔΠΘ) και 2. η υπ’ αριθμ. ΔΠΘ/ΠΡ/34742/2695/ 8.3.2018 πράξη του Πρυτανεύοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Μετά και την υποβολή των εκατέρωθεν ισχυρισμών των αντίδικων μερών , το Δικαστήριο Αποφάσισε: την Απόρριψη της αίτησης και την επιβολή στον αιτούντα της δικαστικής δαπάνης του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ, και της δικαστικής δαπάνης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία ανέρχεται επίσης σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.
Διέταξε δε την κατάπτωση του παραβόλου.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »